UPH w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uczelnią Liderów 2014! Zaprasza na studia stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia. Kandydaci wybierać mogą spośród 23 kierunków na studiach licencjackich i 16 kierunkach na studiach magisterskich.

 

O uczelni

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach powstał w 1969 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska. Była to pierwsza na południowym Podlasiu państwowa wyższa szkoła, kształcąca wtedy głównie dla potrzeb regionu kadry pedagogiczne. Z czasem uczelnia przekształciła się w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a następnie w Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną.

W 1999 roku uczelnia została przekształcona w Akademię Podlaską, zaś w 2010 roku w Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

UPH o uczelniMisją Uniwersytetu jest:

 • kształcenie studentów ? przyszłych elit społecznych i gospodarczych kraju;
 • wychowanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie i za umacnianie zasad demokracji oraz poszanowania praw człowieka;
 • prowadzenie badań naukowych;
 • kształcenie i promowanie kadr naukowych;
 • upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
 • stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
 • wzmacnianie i utrzymywanie stałych kontaktów z absolwentami;
 • działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

 

Dlaczego UPH

Uniwersytet oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne, I, II i III stopnia. Prowadzone są także studia podyplomowe. To tutaj można zdobyć tytuł zawodowy licencjata, inżyniera i magistra inżyniera oraz stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego.

Uczelnia jest organizatorem corocznych, znanych i cenionych imprez m.in.:

 • Festiwalu Nauki i Sztuki,
 • Szkoły Matematyki Poglądowej,
 • Letniej Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej ?Polonicum?,
 • Tygodnia Międzynarodowego,
 • Konferencji poświęconej jakości kształcenia,
 • Konferencji Inżynierii Gier Komputerowych,
 • Konferencji studenckich kół naukowych.

 

Rozwój uczelni

Lata 2002-2010 to ogromny przełom w rozwoju uczelni. Zakończono rozbudowę budynku Wydziału Nauk Ścisłych, oddano do użytku gmach Biblioteki Głównej, zakończono remont bazy sportowo-rekreacyjnej, gdzie zrobiono halę sportową z widownią, krytą bieżnię, siłownię, salę gimnastyczną oraz salę aerobową.

Od 2001 roku, uczelnia jest również właścicielem Pałacu Ogińskich, który został poddany gruntowej rewaloryzacji. Obecnie jest siedzibą władz Uniwersytetu i administracji oraz miejscem konferencji naukowych i wystaw.

 

Zakwaterowanie

Do dyspozycji studentów jest ponad 700 miejsc w 4 domach studenckich. Co więcej, z tej liczby wydzielone zostały miejsca specjalne, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Akademiki mieszczą się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, w których odbywają się zajęcia. Wszystkie oferują wysoki standard oraz dostęp do internetu.

Domy studenckie

Prawo do miejsca w domu studenckim, w pierwszej kolejności mają studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Z tego tytułu można także otrzymać stypendium mieszkaniowe.

Wniosek można pobrać tutaj

 

Pomoc materialna

Student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę.

Uzupełniającą formą pomocy materialnej są kredyty studenckie z korzystnymi dla studenta warunkami spłaty.

 

Biblioteki

Biblioteka Główna wraz z bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni. Udostępnia także zbiory mieszkańcom Siedlec i regionu.

Swoją misję biblioteka realizuje poprzez:

 • gromadzenie zbiorów w postaci drukowanej i elektronicznej;
 • organizowanie i doskonalenie dostępu do swoich zbiorów;
 • kształcenie odbiorców informacji elektronicznej;
 • podwyższanie umiejętności zawodowych swoich pracowników;
 • popularyzowanie działań biblioteczno-informacyjnych w środowisku uczelnianym i regionalnym;
 • ochronę zbiorów bibliotecznych, a zwłaszcza zbiorów specjalnych.

Biblioteki specjalistyczne:

 • Biblioteka Wydziału Nauk Ścisłych
 • Biblioteka Wydziału Przyrodniczego

 

Kierunki

STUDIA I STOPNIA

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Kryminologia stosowana

Bezpieczeństwo militarne

 • obronność państwa
 • obrona terytorialna

Bezpieczeństwo Narodowe

 • bezpieczeństwo europejskie
 • bezpieczeństwo państwa
 • zarządzanie kryzysowe w administracji
 • służby policyjne nowość!

otk_10

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Filologia

 • język rosyjski w biznesie
 • język niemiecki w biznesie
 • filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
 • język angielski w biznesie z translatoryką

Filologia Polska

 • komunikacja społeczna i praca wydawnicza
 • język polski z logopedią
 • kształcenie językowe dla urzędów i firm z elementami glottodydaktyki

Historia

 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej
 • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych

Pedagogika

 • edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją
 • animator i menedżer kultury
 • edukacja dla bezpieczeństwa

 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I PRAWYNYCH

Administracja

 • administracja samorządowa
 • administracja gospodarcza

Logistyka

 • zarządzanie procesami logistycznymi
 • logistyka w przedsiębiorstwie

Zarządzanie

 • zarządzanie finansami i rachunkowość
 • zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • biznes międzynarodowy (International Business)

WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH

UPH kierunkiChemia

 • ratownictwo chemiczne ? nowa specjalność
 • analityka chemiczna
 • chemia nowych materiałów

Informatyka

 • programowanie systemów i baz danych
 • systemy i sieci komputerowe
 • grafika komputerowa
 • mobilne systemy komputerowe – nowa specjalność

Matematyka

 • matematyka finansowa i aktuarialna
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • biomatematyka

WYDZIAŁ PRZYRODNICZY

Analityka z diagnostyką molekularną

Bioinżynieria Produkcji Żywności

 • bioinżynieria produkcji żywności pochodzenia roślinnego
 • bioinżynieria produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego

Biologia

 • biologia z analityką
 • biologia – waloryzacja przyrodnicza
 • biologia eksperymentalna z biotechnologią
 • biologia z kulturą fizyczną

Dietetyka

 • catering w dietetyce
 • poradnictwo dietetyczne i żywieniowe

Gospodarka Przestrzenna

Ratownictwo medyczne

Rolnictwo

 • agrobiznes
 • agronomia z architekturą krajobrazu
 • odnawialne źródła energii z ochroną środowiska

Turystyka i rekreacji

Zootechnika

 • hipologia
 • hodowla zwierząt
 • ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych
 • profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna w utrzymaniu zwierząt

Różnorodność kierunków sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie mógł realizować swoje pasje i marzenia. To jest właśnie siła tej Uczelni. Różnorodność, która cały czas jest poddawana weryfikacji zmieniającego się rynku pracy.

 

Rekrutacja

Wszystkie niezbędne informacje na temat rekrutacji znajdziecie tutaj.

Życie kulturalne

Na każdym wydziale działają w sumie 32 koła naukowe, jak również organizowane są międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje, debaty i festiwale.

UPH Życie kulturalne

Życie kulturalne kręci się wokół Uczelnianego Ośrodka Kultury, gdzie w sumie prowadzonych jest kilkanaście form działalności:

 • Studencki Ośrodek Działań Kulturalnych „LIMES” (SODK LIMES) działający od 1977 roku z siedzibą przy ul. Bema 1.
 • Klub Studencki „PeHa”, funkcjonujący od 1993 – 1995 roku w strukturze SODK LIMES z siedzibą przy ul. 3 Maja 49.
 • Dyskusyjny Klub Filmowy „Doza” (DKF „Doza”).
 • Klub Miłośników Teatru.
 • Radiowęzły studenckie.
 • Sekcje, kluby zainteresowań i grupy twórcze.

Uczelniany Ośrodek Kultury prowadzi także inne formy działalności, m.in.:

 • Uczelniane czasopismo studenckie „Kuryer Uniwersytecki”
 • Jackonalia organizowane wspólnie z Samorządem Studenckim UPH

 

Źródło: irk.uph.edu.pl

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook