matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2014 ? informatyka rozszerzona ? odpowiedzi do arkuszy

Matura z informatyki na poziomie rozszerzonym składała się z dwóch arkuszy, a każdy z nich zawierał po 3 pytania. Maturzyści mogli przeznaczyć na rozwiązywanie obu części łącznie 240 minut i zdobyć maksymalnie 50 punktów.

 

Część pierwsza trwała 90 minut i zawierała pytania dotyczące podstawowych technik algorytmicznych i algorytmów. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi zdający mogli uzyskać 20 punktów.

Za pierwsze zadanie maturzyści mogli zdobyć 8 punktów. Trzy podpunkty (a, b i c) miały sprawdzić:

  • umiejętność przeanalizowania algorytmu rekurencyjnego zapisanego w pseudokodzie dla konkretnych danych,
  • umiejętność obliczania złożoności zaprezentowanego algorytmu i obliczenie wywołań rekurencyjnych procedury dla danej liczby,
  • zdolność zmiany algorytmu rekurencyjnego na iteracyjny.

Drugie zadanie było warte 6 punktów. Podobnie jak poprzednie polecenie składało się z trzech podpunktów a, b, c. Sprawdzało umiejętności:

  • analizy opisanego algorytmu bisekcji dla wybranej funkcji oraz przedziału,
  • podania, w którym kroku algorytmu bisekcji długość przedziału <a, b> będzie po raz pierwszy mniejsza niż podana liczba,
  • zaprojektowania algorytmu, który poda przybliżenie miejsca zerowego.

Zadanie trzecie ? za 6 punktów ? wymagało przeanalizowania algorytmów dla dodatniej liczby całkowitej n. W podpunkcie a) należało podać wartość zmiennej suma po zakończeniu działania algorytmu dla wartości argumentu 4 i 6. W b) ? e) maturzyści musieli zaznaczyć ?prawdę? lub ?fałsz? w czterech pytaniach w każdym z podpunktów.

Polecenia w drugiej części należało wykonać na komputerze. Zdający mieli 150 minut na rozwiązanie trzech zadań, za które mogli otrzymać 30 punktów.

Zadanie czwarte polegało na wykonaniu symulacji cyklicznie powtarzających się wydarzeń. Wszystkie cztery podpunkty (tj. a), b), c) i d)) należało wykonać z pomocą konkretnych funkcji logicznych i arytmetycznych, aby wydobyć informacje wymagane w rozwiązaniach podpunktów.

Zadanie piąte miało charakter programistyczny. Kolejne podpunkty polegały na:

  • zmianie następnych liter napisu na kody ASCII, zsumowaniu otrzymanych liczb i zastosowaniu algorytmu sprawdzającego, czy otrzymana suma jest liczbą pierwszą;
  • sprawdzeniu, który napis jest napisem ?rosnącym?,
  • podaniu napisów, które występowały w pliku więcej niż jeden raz.

Niewiele osób poradziło sobie z tym poleceniem.

Zadanie szóste było warte 11 punktów i dotyczyło zagadnień związanych z bazami danych. Polecenie wymagało od maturzystów zastosowania różnych metod wyszukiwania i przetwarzania informacji w relacyjnych bazach danych z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi.

Tegoroczny arkusz raczej nie zaskoczył maturzystów. Większość zadań wykonało ponad 50% zdających. Najłatwiejszym pytaniem okazał się podpunkt c) z polecenia 3, zaś najtrudniejszy okazał się podpunkt b) z tego samego zadania.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:


Karolina Macha, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook