matura z geografii

Wymagania maturalne z geografii – poziom rozszerzony

Egzamin z geografii na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i tak samo jak na poziomie podstawowym polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych na podstawie szczegółowej mapy oraz innych materiałów źródłowych. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Podobnie jak na poziomie podstawowym standardy wymagań obejmują trzy obszary:

 1. Wiadomości i rozumienie
 2. Korzystanie z informacji
 3. Tworzenie informacji

1.  Wymagania egzaminacyjne takie same jak na poziomie podstawowym, jednakże dodatkowo dochodzą następujące zagadnienia:

 • metody badań geograficznych
 • system przyrodniczy Ziemi
 • system społeczno?gospodarczy świata

a) ludność

b) gospodarcza działalność człowieka i współczesne tendencje gospodarki światowej

c) rozwój społeczno?gospodarczy

d) wybrane zagadnienia geografii politycznej (w tym elektoralnej)

 • relacje człowiek a środowisko

a) zmiany tych relacji na różnych etapach rozwoju społeczno? gospodarczego oraz zmiany poglądów na temat tych relacji

b) globalne i regionalne problemy środowiskowe, przykłady

międzynarodowej i regionalnej współpracy w ich rozwiązywaniu

c) geograficzne uwarunkowania stanu zdrowotnego ludności na wybranych przykładach

2. Wymagania egzaminacyjne takie same jak na poziomie podstawowym, jednakże dodatkowo dochodzą następujące zagadnienia:

 • pozyskuje informacje geograficzne:

a) planuje tok postępowania określającego sposób pozyskania informacji

b) ocenia wiarygodność i przydatność informacji z różnych źródeł

c) klasyfikuje informacje

d) prognozuje na podstawie informacji

e) abstrahuje w oparciu o informacje

f) przetwarza informacje

 •  uogólnia treści geograficzne
 •  określa relacje między sferami Ziemi, ich zależności od czynników zewnętrznych i wewnętrznych.

3 Wymagania egzaminacyjne takie same jak na poziomie podstawowym, jednakże dodatkowo dochodzą następujące zagadnienia:

 • formułuje wnioski dotyczące powiązań i zależności w systemie człowiek? przyroda gospodarka w skalach od lokalnej do globalnej
 • ocenia zmiany zachodzące w środowisku geograficznym wraz z rozwojem społeczno gospodarczym,
 • proponuje rozwiązania problemów istniejących w środowisku geograficznym zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy międzynarodowej.

Warto również wspomnieć, iż geografia wybrana jako przedmiot dodatkowy jest zdawana tylko na poziomie podstawowym.

 

Joanna Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook