flaga Francji (Fot.SKopp,wikipedia.org)

Matura 2019 – Język Francuski poziom podstawowy – odpowiedzi do arkuszy

Egzamin maturalny z języka francuskiego na poziomie podstawowym składał się z 10 zadań. Do ich wykonania maturzyści mieli 120 minut, a w tym czasie walczyli o możliwość uzyskania maksymalnie 50 punktów.

Arkusz maturalny składał się z poleceń sprawdzających wiadomości i umiejętności w czterech obszarach. W każdym z nich można było zdobyć określoną maksymalną liczbę punktów:

  • Rozumienie ze słuchu (15 punktów do zdobycia);
  • Rozumienie tekstów pisanych (15 punktów do zdobycia);
  • Znajomości środków językowych (10 punktów do zdobycia);
  • Tworzenia wypowiedzi pisemnej (10 punktów do zdobycia).

Pierwszy obszar sprawdzany był poprzez udzielanie odpowiedzi opartych o nagrania tekstowe. Dwa kolejne obszary oparte były na autentycznych lub adaptowanych tekstach umieszczonych bezpośrednio w arkuszu maturalnym.

Polecenia sprawdzające rozumienie ze słuchu oparte były na nagranych i odtworzonych w trakcie egzaminu wypowiedziach. Do pozostałych poleceń teksty zostały umieszczone bezpośrednio w arkuszu maturalnym.

Które zadanie poszło najsprawniej?

Maturzyści dość zgodnie stwierdzili, że w większości przypadków zadania z języka francuskiego nie stanowiły dla nich większej trudności. Zwłaszcza brak trudności widoczny był w poleceniach sprawdzających rozumienie tekstu pisanego, ale i zadanie ostatnie tj. wypowiedź pisemna, nie stanowiło większej trudności dla ogółu maturzystów.

Co zatem stanowiło największe trudności?

Największe trudności zdający mieli z wykazaniem się znajomością środków językowych. To właśnie w tych poleceniach przynajmniej część podpunktów stanowiła nie lada wyzwanie dla maturzystów.

Ogół maturzystów jednak zdaje się stosunkowo pozytywnie oceniać maturę z języka francuskiego, a różnice w poszczególnych czterech obszarach są stosunkowo niewielkie.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook