Fizyka (Fot.Randen Pederson, Wikipedia)

Jak i z czego przygotować się do matury z fizyki?

Zanim zajmiecie się przygotowaniem do matury z fizyki, pierwsze co powinniście zrobić, to zapoznać się ze standardami wymagań egzaminacyjnych. W poniższej tabelce możecie odnaleźć informacje, z czego trzeba się uczyć.

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z FIZYKI

1.    Wiadomości i rozumienie

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1. Maturzysta posługuje się pojęciami i wielkościami fizycznymi do opisywania zjawisk związanych z: 1. Maturzysta posługuje się pojęciami i wielkościami fizycznymi do opisywania zjawisk związanych z:
1) ruchem, jego powszechnością
i względnością:
a) ruchem i jego względnością,
b) maksymalna szybkością przekazu
informacji,
c) efektami relatywistycznymi,
1) jak na poziomie podstawowym oraz
związanych z ruchem i silami:
a) matematycznym opisem ruchu,
b) przyczynami zmian ruchu, oporami
ruchu,
c) energia mechaniczna i zasadami
zachowania w mechanice,
d) ruchem postępowym i obrotowym,
2) oddziaływaniami w przyrodzie:
a) podstawowymi rodzajami
oddziaływań w przyrodzie,
b) polami sił i ich wpływem na
charakter ruchu,
2) jak na poziomie podstawowym oraz
związanych z polowym opisem
oddziaływań:
a) polem grawitacyjnym i ruchem mas
w polu grawitacyjnym,
b) polem elektrycznym i ruchem
cząstek w polu elektrycznym,
c) polem magnetycznym i ruchem
cząstek w polu magnetycznym,
3) makroskopowymi właściwościami
materii a jej budową mikroskopową:
a) oscylatorem harmonicznym
i przykładami występowania ruchu
drgającego w przyrodzie,
b) związkami między mikroskopowymi
i makroskopowymi właściwościami
ciał oraz ich wpływem na
właściwości mechaniczne,
elektryczne, magnetyczne, optyczne
i przewodnictwo elektryczne,
3) jak na poziomie podstawowym oraz
związanych z fizycznymi podstawami
mikroelektroniki i telekomunikacji:
a) modelami przewodnictwa,
własnościami przewodników,
dielektryków i półprzewodników,
diodą, tranzystorem,
b) właściwościami magnetycznymi
materii,
c) analogowym i cyfrowym zapisem
sygnałów,
4) obwodami prądu stałego:
a) przemianami energii w obwodach
prądu stałego,
b) źródłami napięcia,
5) polem elektromagnetycznym:
a) indukcją elektromagnetyczną,
b) elektrycznymi obwodami
drgającymi, obwodami LC,
c) falami elektromagnetycznymi i ich
właściwościami,
4) porządkiem i chaosem w przyrodzie:
a) procesami termodynamicznymi, ich
przyczynami i skutkami oraz
zastosowaniami,
b) drugą zasadą termodynamiki,
odwracalnością procesów
termodynamicznych,
c) konwekcją, przewodnictwem
cieplnym,
6) jak na poziomie podstawowym oraz
związanych ze zjawiskami
termodynamicznymi:
a) zasadami termodynamiki, ich
statystyczną interpretacją oraz
przykładami zastosowań,
b) opisem przemian gazowych
i przejściami fazowymi
7) zjawiskami hydrostatycznymi
i aerostatycznymi oraz ich
zastosowaniem,
5) światłem i jego rolą w przyrodzie:
a) widmem fal elektromagnetycznych,
światłem jako falą,
b) odbiciem i załamaniem światła,
rozszczepieniem światła białego,
barwą światła,
c) szybkością światła,
d) dyfrakcją, interferencją i polaryzacją
światła,
e) kwantowym modelem światła,
zjawiskiem fotoelektrycznym i jego
zastosowaniem,
f) budową atomu i wynikającą z niej
analizą widmową,
g) laserami i ich zastosowaniem,
6) energią, jej przemianami i transportem:
a) równoważnością masy i energii,
b) rozszczepieniem jądra atomowego
i jego zastosowaniem,
c) rodzajami promieniowania
jądrowego i jego zastosowaniami,
7) budową i ewolucją Wszechświata:
a) modelami kosmologicznymi i ich
obserwacyjnymi podstawami,
b) galaktykami i ich układami,
c) ewolucją gwiazd,
8) jednością mikro- i makro świata:
a) falami materii,
b) dualizmem korpuskularno-falowym
materii,
c) zasadą nieoznaczoności,
d) pomiarami w fizyce,
9) narzędziami współczesnej fizyki i ich
rolą w badaniu mikro- i makroświata:
a) metodami badawczymi
współczesnych fizyków,
b) obserwatoriami astronomicznymi,
2. na podstawie znanych zależności i praw
wyjaśnia przebieg zjawisk oraz wyjaśnia
zasadę działania urządzeń technicznych.
2. jak na poziomie podstawowym oraz
przewiduje przebieg zjawisk.

2.    Korzystanie z informacji

Maturzysta:

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1) odczytuje i analizuje informacje
przedstawione w formie:
a) tekstu o tematyce fizycznej lub
astronomicznej,
b) tabeli, wykresu, schematu,
rysunku,
1) jak na poziomie podstawowym,
2) uzupełnia brakujące elementy
(schematu, rysunku, wykresu, tabeli),
łącząc posiadane i podane informacje,
2) jak na poziomie podstawowym,
3) selekcjonuje i ocenia informacje, 3) jak na poziomie podstawowym,
4) przetwarza informacje według podanych
zasad:
a) formułuje opis zjawiska lub procesu
fizycznego, rysuje schemat układu
doświadczalnego lub schemat
modelujący zjawisko,
b) rysuje wykres zależności dwóch
wielkości fizycznych (dobiera
odpowiednio osie współrzędnych,
skalę wielkości i jednostki, zaznacza
punkty, wykreśla krzywą),
c) oblicza wielkości fizyczne
z wykorzystaniem znanych zależności
fizycznych.
4) jak na poziomie podstawowym oraz:
a) zaznacza niepewności pomiarowe,
b) oblicza i szacuje wielkości fizyczne
z wykorzystaniem znanych
zależności fizycznych.

3.    Tworzenie informacji
Maturzysta:

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1) interpretuje informacje przedstawione
w formie tekstu, tabeli, wykresu,
schematu,
jak na poziomie podstawowym oraz
formułuje i uzasadnia opinie i wnioski.
2) stosuje pojęcia i prawa fizyczne do
rozwiązywania problemów praktycznych,
jak na poziomie podstawowym oraz
formułuje i uzasadnia opinie i wnioski.
3) buduje proste modele fizyczne
i matematyczne do opisu zjawisk,
jak na poziomie podstawowym oraz
formułuje i uzasadnia opinie i wnioski.
4) planuje proste doświadczenia i analizuje
opisane wyniki doświadczeń.
jak na poziomie podstawowym oraz
formułuje i uzasadnia opinie i wnioski.

Poniżej przedstawiamy kilka porad jak poradzić sobie z egzaminem maturalnym z fizyki:

  • Rozwiąż przykładowe testy z fizyki

Najważniejsza jest systematyczność. Poza tym im szybciej zaczniesz, tym większe prawdopodobieństwo, że więcej materiału opanujesz i lepszy wynik uzyskasz na egzaminie maturalnym.

  • Uważnie czytaj polecenia

Wielu maturzystów popełniło błąd, ponieważ nie doczytało zadania do końca i któregoś z poleceń nie wykonał wcale. Możecie m. in. podkreślać wszystkie czynności, które należy wykonać w zadaniu.

  • Najpierw wzory potem liczby

Jeżeli zadanie wymaga obliczeń, nie wstawiaj od razu wartości liczbowych.  Znacznie bezpieczniej będzie podstawić podane w treści wartości dopiero do ostatecznego wzoru.

  • Jednostka jest świętością

Błędny zapis jednostki lub jej brak przy ostatecznym wyniku liczbowym oznacza w przypadku zadań rachunkowych utratę 1 punktu. Za każdym razem sprawdź, czy na pewno podałeś właściwą jednostkę. Nie zapominaj też o poprawnym zaokrąglaniu wyników liczbowych.

  • Liczy się (przede wszystkim) nie wynik, a tok rozumowania

Nie otrzymasz punktów za poprawne obliczenia i dobry wynik, jeśli będą one konsekwencją zastosowania niepoprawnej metody. Ważne jest, by w czytelny sposób przedstawić tok rozumowania wraz ze wszystkimi etapami rozwiązania zadania. Zapisuj nawet proste obliczenia, unikaj skrótów myślowych.

  • Masz wynik? Pomyśl!

Niejeden maturzysta uzyskał w zadaniu wynik, który jest zupełnie nierealny. Powodem może być błąd w rozumowaniu, często chodzi tu jednak o zwykłą pomyłkę w obliczeniach. Zanim „odhaczysz” zadanie jako rozwiązane, spójrz na wynik jeszcze raz – na wszelki wypadek.

  • Korzystaj z tablic wzorów

Na szczęście nie wszystkie wzory musisz znać na pamięć – na egzaminie maturalnym będziesz miał możliwość skorzystania z karty wybranych wzorów i stałych fizycznych, opracowanej przez Centralną Komisję Edukacyjną. Nie daj się zaskoczyć – tu sprawdzisz, jakie wzory znajdziesz na karcie. Informacje, których Ci brakuje, solidnie powtórz.

  • Fizyka to nie tylko obliczenia

Warto poświęcić czas na rozwijanie umiejętności wyjaśniania przebiegu zjawisk czy zasad działania urządzeń technicznych (to przyda się zresztą nie tylko na maturze!), zaś w ferworze rozwiązywania zadań nie należy zapomnieć o podręcznikach i repetytoriach zawierających materiał teoretyczny. Nie zapominaj też, że w tego rodzaju zadaniach otwartych chodzi o udzielenie precyzyjnej odpowiedzi. Pisanie wszystkiego, co wiesz na dany temat, to zwykła strata czasu.

  • Ćwicz rozwiązywanie testów

Warto w domowym zaciszu organizować sobie od czasu do czasu prywatną „próbną maturę”. Zadbaj wtedy o warunki możliwie zbliżone do egzaminacyjnych – odpowiednią ilość czasu (bez przerw w trakcie) i wyłącznie dozwolone pomoce (czyli karta wzorów i stałych fizycznych, linijka, prosty kalkulator). Dzięki takim domowym egzaminom łatwiej będzie wypracować strategie, które pomogą Ci na prawdziwej maturze.

  • Bądź dokładny do bólu

Wiele osób niepotrzebnie traci punkty, popełniając głupie błędy – np. nieuważnie przepisując dane z zadania, pomijając jednostkę w odpowiedzi czy myląc się w obliczeniach. Pamiętaj, by wszystko sprawdzać kilkakrotnie (koniecznie zostaw sobie na to wystarczającą ilość czasu).

 

Źródło: cke.edu.pl, edukolandia.pl
J. Jankowska

 

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook