Chemia (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 ? Chemia rozszerzona ? arkusze maturalne

Egzamin maturalny z Chemii na poziomie rozszerzonym, tak jak na poziomie podstawowym, odbył się 14 maja. Maturzyści na uzupełnienie 17 stron mieli 150 minut, zaś do zdobycia było w sumie 60 punktów.

Były trzy kategorie do których można było przypasować wszystkie zadania:

  • Wiadomości i rozumienie
  • Korzystanie z informacji
  • Tworzenie informacji

Jeżeli chodzi o pierwszą kategorię to opierało się na niej w sumie 13 zadań, w których należało m.in. wykazać znajomość pojęć związanych z budową atomu i układem okresowym pierwiastków, zapisać równania reakcji chemicznych na podstawie słownego opisu przemiany, określić rodzaj wiązania, podać przykłady kwasów i zasad teorii Arrheniusa i Bronsteda, zastosować prawa zachowania masy, prawa zachowania ładunku oraz zasady bilansu elektronowego do uzgadniania równań reakcji zapisanych jonowo, znać pojęcia: stopień utlenienia, utleniacz, reduktor, utlenianie i redukcja. W zadaniu 19 należało wyjaśnić na prostych przykładach mechanizmów  reakcji substancji, addycji i eliminacji. Zdanie 22 wymagało opisania właściwości związków  organicznych w zależności od podstawnika i rodzaju grupy funkcyjnej w cząsteczce oraz metod ich otrzymywania. W zadaniu 26 trzeba było opisać typowe właściwości prostych wielofunkcyjnych pochodnych węglowodorów.

W drugiej grupie zadań należało m.in. selekcjonować i analizować informacje podane w formie tekstu o tematyce chemicznej, wykonać obliczenia związane z przemianami promieniotwórczymi, skonstruować tabele prezentujące określone dane, wykonać obliczenia związane z szybkością reakcji, obliczenia związane ze stałą równowagi, zastosować iloczyn rozpuszczalności do przewidywania możliwości strącania osadu, wykonać obliczenia z zastosowaniem pojęcia mola i stężenia procentowego czy obliczyć SEM ogniwa.

W ostatnie grupie były zadania polegające na dokonywaniu uogólnienia i sformułowania wniosku, określaniu, jak zmieni się położenie stanu równowagi reakcji chemicznej, przewidywaniu kierunku przebiegu reakcji utlenienia ? redukcji, zaprojektowaniu otrzymywania różnych substancji w procesach elektrozy, wnioskowaniu o typie pochodnej na podstawie opisu wyników reakcji identyfikacyjnych, jak również na projektowaniu doświadczenia pozwalającego na odróżnienie różnych pochodnych węglowodanów.

Link do arkusza:

 

 

Źródło: cke.edu.pl
J.Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook